Preisnerova Exercitia Voegeliniana

Jazyk: 
čeština ()

Rio Preisner byl jednou z velkých osobností katolické emigrace, která dlouho shlížela na osud Evropy z amerického exilu. Podobně jako Eric Voegelin odmítal jakýkoli imanentismus, gnózi, utopie a konečná řešení, na rozdíl od Voegelina však vnímal společnost jako zotročenou, zbavenou paměti, odváděnou systematicky od možností a situací, ve kterých se dá skutečně svobodně rozhodovat mezi dobrem a zlem.     

Autoři: 
Rio Preisner

Hobbesův Leviathan v kontextu politických náboženství

Jazyk: 
čeština ()

Voegelinovo pojednání o politických náboženstvích bylo poprvé vydáno v dubnu 1938 ve Vídni. Dosazené nacionálně socialistické vedení nakladatelství ale pro distribuci nic nedělalo, a tak zůstalo pojednání dlouho téměř neznámé. Ani s překlady Voegelinových děl se nijak nepospíchalo. Dílo totiž ukazuje podobnost masových hnutí fašismu, nacismu a komunismu. V Česku vyšla kniha Politická náboženství až v roce 2015 v překladu Jana Freie. Se svolením nakladatelství Oikoymenh představujeme část Leviathan.    

Autoři: 
Eric Voegelin

Common sense and Central Europe

Jazyk: 
english ()

Martin Palous presented the paper ERIC VOEGELIN, "COMMON SENSE" AND CENTRAL EUROPE at the meeting of the Eric Voegelin's Society in Washington in 2000. Real aim was to analyze the alienated relation between Voegelin and Central Europe as someone who has been always connected with this part of the world and who has been experiencing the crisis of European humanity - with its loss of "common sense" - in his own Central European situation.

Autoři: 
Martin Palouš

Doctrinal Development and the Philosophy of History Cardinal Newman’s Theory in the Light of Eric Voegelin’s philosophy

Jazyk: 
english ()

The following paper has two primary purposes. First it aims to articulate a theoretical proposition in general terms, namely, that every theory of doctrinal development presupposes a philosophy of history. The underlying significance of this proposition is that theories of doctrinal development are simultaneously narratives of the historical significance of the church’s pilgrimage through history, though that fact typically remains implicit in theories of doctrinal development. The second purpose is to illustrate the general proposition by analyzing a particular case. I have therefore outlined some of the salient features of John Henry Cardinal Newman’s theory of doctrinal development and, using ideas from Eric Voegelin’s philosophy, show how it implies a philosophy of history.

Autoři: 
John R. White

Auf der Suche nach Ordnung: Zur politischen Philosophie Eric Voegelins

Jazyk: 
deutsch ()

Mit Gründung des Voegelin Archivs am Geschwister Scholl Institut hat Prof. Peter Opitz die Reihe Occasional Papers (später: Voegeliniana) aufgelegt, in der kleinere Arbeiten von und über Eric Voegelin sowie andere philosophische und politiktheoretische Texte veröffentlicht werden. Dieser Beitrag ist entnommen und Veröffentlicht mit der Genehmigung für das Voegelin Principles von Eric Voegelin Gesellschaft und Peter J. Opitz. 

Autoři: 
Peter Joachim Opitz

Tocqueville, Weber, and Democracy: The Condition of Equality and the Possibility of Charisma in America

Jazyk: 
english ()

This article of the volume, Political Rhetoric and Leadership in Democracy, is the result of an interdisciplinary symposium on Democracy and Rhetoric at Southern Utah University on January 2010. Professor of Political Science at Saginaw Valley State University in Michigan Lee Trepanier and his publisher has given Voegelin Principles to reprint his chapter. 

Autoři: 
Lee Trepanier

Bezhodnotová věda Maxe Webera

Jazyk: 
čeština ()

Text vychází z knihy The New Science of Politics, která patří mezi stěžejní Voegelinova díla. Vybíráme z ní polemiku s Maxem Weberem o takzvané bezhodnotové vědě, jež dále odkrývá Voegelinův negativní postoj k pozitivismu. V českém jazyce vyšla kniha v nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně, s jejímž svolením se úryvek objevuje na portálu Voegelin Principles, který je partnerem Voegelin Society.   

Autoři: 
Eric Voegelin

Smithova morální filosofie a geneze pravidel spravedlnosti

Jazyk: 
čeština ()

Skotský filosof a ekonom Adam Smith (1723-1790), jakožto zakladatel moderní ekonomie, je asi nejčastěji spojován s knihou Bohatství národů, která je současnými liberálními ekonomy různě vykládána. Mezi nejméně diskutované statě patří Teorie mravních citů (The Theory of Moral Sentiments), která by měla být chápána jakožto důležitý doplněk ke slavné knize. Obě díla totiž tvoří nerozlučný celek a nejsou v žádném případě v protikladu, jak se někteří Smithovi vykladači mylně domnívají.

Autoři: 
Ján Pavlík

Několik nadčasových pohledů na fenomenalismus

Jazyk: 
čeština ()

Přestože byla Voegelinova studie ovlivněna válečnými hrůzami, má zcela jistě co říci i k dnešku (zvláště v kombinaci typů). K překladu do češtiny ji zapůjčil Eric Voegelin Archiv, Ludwig Maxmilians Universität München. Český překlad vychází z německé verze Voegelin, E., Phänomenalismus, in: Occasional Papers, XLIV s přihlédnutím k anglické verzi Phenomenalism, in: The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 25 (= CW): History of Political Ideas, Vol. VII, The New Order nad Last Orientation, s. 178-192.

Autoři: 
Eric Voegelin

Hobbesovo poznání a Berkeleyho skepse

Jazyk: 
čeština ()

Irský filosof a teolog George Berkeley je znám především svým idealismem a popřením možnosti hmotné substance. Neméně významné je však jeho chápání mysli člověka jako bytostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. Český filosof britského původu James Hill předložil ve své knize originální pohled na Berkeleyho filosofii ducha. Se svolením nakladatele uvádíme ukázku z knihy, kde autor představuje poznání anglického filosofa Thomase Hobbese v Berkeleyho interpretaci.     

Autoři: 
James Hill

Stránky