Bezhodnotová věda Maxe Webera

Jazyk: 
čeština ()

Text vychází z knihy The New Science of Politics, která patří mezi stěžejní Voegelinova díla. Vybíráme z ní polemiku s Maxem Weberem o takzvané bezhodnotové vědě, jež dále odkrývá Voegelinův negativní postoj k pozitivismu. V českém jazyce vyšla kniha v nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně, s jejímž svolením se úryvek objevuje na portálu Voegelin Principles, který je partnerem Voegelin Society.   

Autoři: 
Eric Voegelin

Smithova morální filosofie a geneze pravidel spravedlnosti

Jazyk: 
čeština ()

Skotský filosof a ekonom Adam Smith (1723-1790), jakožto zakladatel moderní ekonomie, je asi nejčastěji spojován s knihou Bohatství národů, která je současnými liberálními ekonomy různě vykládána. Mezi nejméně diskutované statě patří Teorie mravních citů (The Theory of Moral Sentiments), která by měla být chápána jakožto důležitý doplněk ke slavné knize. Obě díla totiž tvoří nerozlučný celek a nejsou v žádném případě v protikladu, jak se někteří Smithovi vykladači mylně domnívají.

Autoři: 
Ján Pavlík

Několik nadčasových pohledů na fenomenalismus

Jazyk: 
čeština ()

Přestože byla Voegelinova studie ovlivněna válečnými hrůzami, má zcela jistě co říci i k dnešku (zvláště v kombinaci typů). K překladu do češtiny ji zapůjčil Eric Voegelin Archiv, Ludwig Maxmilians Universität München. Český překlad vychází z německé verze Voegelin, E., Phänomenalismus, in: Occasional Papers, XLIV s přihlédnutím k anglické verzi Phenomenalism, in: The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 25 (= CW): History of Political Ideas, Vol. VII, The New Order nad Last Orientation, s. 178-192.

Autoři: 
Eric Voegelin

Hobbesovo poznání a Berkeleyho skepse

Jazyk: 
čeština ()

Irský filosof a teolog George Berkeley je znám především svým idealismem a popřením možnosti hmotné substance. Neméně významné je však jeho chápání mysli člověka jako bytostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. Český filosof britského původu James Hill předložil ve své knize originální pohled na Berkeleyho filosofii ducha. Se svolením nakladatele uvádíme ukázku z knihy, kde autor představuje poznání anglického filosofa Thomase Hobbese v Berkeleyho interpretaci.     

Autoři: 
James Hill

Revoluce, otevřená společnost a instituce

Jazyk: 
čeština ()

Text vychází z knihy Vzpomínky na život a filosofii, kde vykládá Eric Voegelin své rozsáhlé dílo vytvořené do roku 1973, kdy byly vzpomínky nadiktovány a přepsány v rozhovoru s profesorem Ellisem Sandozem. Kniha bývá označována za nejlepší možný úvod do Voegelinova myšlení. V českém jazyce vyšla kniha v nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně, s jejímž svolením se úryvek objevuje na portálu Voegelin Principles, který je partnerem Voegelin Society.     

Autoři: 
Eric Voegelin

Die schwere Krise der westlichen Welt 

Jazyk: 
deutsch ()

Emeritierter Professor für Politische Wissenschaften am Geschwister-Scholl-Institut der Universität München Peter J. Opitz ist Herausgeber zahlreicher Werke von und über Eric Voegelin. Er hat sich in seinen Publikationen mit politischer Ideengeschichte, internationalen Beziehungen und vor allem der Geschichte und Gegenwart Chinas befasst. Dieser Beitrag Die schwere Krise der westlichen Welt ist entnommen und Veröffentlicht mit der Genehmigung von Eric-Voegelin-Gesellschaft und Autor Peter J. Opitz. 

Autoři: 
Peter Joachim Opitz

The Price of Velvet: Thomas Masaryk and Vaclav Havel

Jazyk: 
english ()

The study is concerned with the specific nature of two velvet revolutions in Czech history – in 1918 and 1989 – and with the philosophy of the two men who blead them – Thomas Garrigue Masaryk and Vaclav Havel. This article is based on a review of Václav Havel’s [1992] Summer Meditations on Politics, Morality and Civility in a Time of Transition. This text was originally published in the Czech Sociological Review 1/1995 and it is republished here with permission from.  

Autoři: 
Ernest André Gellner

The Collapse of Communism

Jazyk: 
english ()

Professor of Political Science at Louisiana State University, former Director of the Eric Voegelin Institute for American Renaissance Studies, and founder of the Eric Voegelin Society Ellis Sandoz after the „Velvet Revolution“ of 1989 has addressed the Federal Assembly of Czechoslovakia and conducted lectures and a series of conferences on The Federalist Papers, and other aspects of the Anglo-American constitutionalism and liberty and Western political philosophy, for academic and political leaders in Czech Republic, Slovakia, and Poland. This essay was originally published in the partner portal the Voegelinview and it is republished here with permission from.  

Autoři: 
Ellis Sandoz

Problém malého národa při tvorbě veřejné politiky

Jazyk: 
čeština ()

Text vychází z publikace sledující vývoj politiky a médií v konzumní postkomunistické společnosti na základě výsledků výzkumu hodnot Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES). Úryvek publikujeme se svolením autora a nakladatelství k 80. výročí úmrtí T.G. Masaryka.        

Autoři: 
Vlastimil Růžička

Masarykův pohled nadčasový humanitní

Jazyk: 
čeština ()

To, co může přiblížit dnes již zcela neotřelý a rovněž nadčasový pohled na politiku a demokracii, je nepochybně pohled Masarykův. Podívejme se v den výročí jeho umrtí podrobněji na 28. svazek Spisů, který vyšel pod názvem Politika vědou a uměním a na Masarykovy Ideály humanitní

Autoři: 
Jiří Olšovský

Stránky