Literatura

Česká nakladatelství

 

Nová věda o politice je jedním ze stěžejních děl moderní politické filozofie. Eric Voegelin vychází z otázky reprezentace, kterou rozebírá filozoficky tak důkladně a svědomitě, že se mu stává východiskem skutečně "nové vědy o politice“. 

Překlad: Ivo Lukáš, Tomáš Suchomel, ISBN:80-85959-67-4, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2000

Ukázka z knihy: zde

 

 

Kniha představuje pro českého čtenáře příležitost blíže se seznámit s životem a dílem Erica Voegelina. Na Západě se jeho vzpomínky setkaly s okamžitým úspěchem a jsou doporučovány jako nejlepší úvod do Voegelinova myšlení.

Překlad: Tomáš Suchomel, ISBN: 8085959402, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 1998

Ukázka z knihy: zde

 

 

Výbor z esejů se zaměřením na politickou dimenzi člověka, neboť řád či chaos vládnoucí v politické sféře je přesným odrazem řádu či chaosu v lidských duších. Voegelin považuje zlo pustošící v tomto století svět za důsledek pádu evropského ducha, úpadku filozofie a myšlení vůbec, který vedl i k zatemnění jeho skutečných příčin. Obnovu myšlení pokládá za první předpoklad nápravy.

Překlad: Martin Palouš, Magda Hulanová, ISBN: 8020407871, Mladá fronta 2000

Ukázka z knihy: zde

 

 

Výbor z textů z let 1960 až 1977, v nichž se Voegelin soustředí na individuální zkušenost transcendence a její symbolizaci. Historickou rozmanitost symbolik sleduje v sondách do myšlení starověkého Egypta, biblického Izraele, řeckých filosofů, Nového zákona, gnóze a novověku. Za jejich vznikem, deformacemi, nepochopením a novým objevováním vidí konstantní proces hledání pravdy o lidské existenci a celku skutečnosti.

Překlad: Jan Frei, 232 stran, ISBN: 9788073253516, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2015

Ukázka z knihy: zde

 

Spis z roku 1938 představuje jedno z nejdůležitějších Voegelinových děl. Ukazuje strukturální podobu ideologických masových hnutí (fašismu, nacismu, komunismu) s politickými náboženstvími, interpretuje je jako jejich sekularizovanou podobu a zařazuje do jejich historického vývoje. Kniha podnítila trvalou diskusi o vztahu sekulární politiky a kultury k náboženství, která dnes nově získává na aktualitě. 

Překlad: Jan Frei, ISBN: 9788072982165, OIKOYMENH 2015

Ukázka z knihy: zde 

 

 

 V 50. letech dvacátého století rozvinul Eric Voegelin tezi o gnostické povaze modernity. Teze narazila na zásadní kritiku, dnes však s diferenciací přístupů k projektu moderny znovu nabývá na aktualitě. Tento svazek přináší nejdůležitější texty, v nichž Voegelin analyzuje základní rysy gnóze a snaží se ukázat jejich přítomnost v moderní politické teorii, filosofii dějin i praktické politice.

Překlad: Jan Frei, ISBN: 978-80-7298-247-9, OIKOYMENH ve spolupráci s FLÚ AV ČR, 2018

Ukázka z knihy: zde

 

 

Díla, která se týkají totalitarismu, mají v Čechách značné zpoždění, a pokud již vyjdou, nejsou nijak zvlášť propagována. Příkladem může být i slavné dílo Hannah Arendtové Původ totalitarismu (The Origins of Totalitarianism), které vyšlo v New Yorku v roce 1951 (Schocken Books). V roce 1955 pak vychází s obměnami také v Německu (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft)  a druhé vydání v roce 1958 již obsahuje nové poznatky z vývoje v Sovětském svazu se závěrečnou kapitolu s názvem Ideologie a teror. V Čechách vychází poprvé v roce 1996, podruhé v roce 2013 a dotisk druhého vydání v roce 2017.   

Překlad: Jana Fraňková, Jan Rypka, Mario Stretti, Zdenka Strettiová a Helena Vebrová, ISBN: 978-80-7298-483-1, OIKOYMENH, dotisk 2017

Ukázka z knihy: zde

 

 

 Autor, který se hlásí k odkazu Erica Voegelina, sleduje různé výklady pojmu veřejný zájem, občanská společnost,  percepce demokratického a právního státu a dostává se k úskalím teorie modernizace v posttotalitních zemích a  k proměnám jazyka v globalizovaném světě takzvaných nových médií. Závěr knihy posiluje Voegelinovu teorii o  nutnosti zotavení sociálních věd z destrukce pozitivistické éry.

 Autor: Vlastimil Růžička, ISBN: 978-80-247-3667-9, GRADA 2011.

Ukázka z knihy: zde

 

 

Mezi pozitivistickým filosofickým přístupem a Masarykovým realismem nacházíme mnoho shod, ovšem i mnoho zásadních odlišností, které nelze bez zevrubnějšího zkoumání jednotlivých etap vývoje Masarykova myšlení náležitě určit a zařadit. Na prahu nového století se  Masarykovo badatelské úsilí zaměřuje na etiku, v níž spatřuje „jádro“ filosofie. Jeho pojetí Prozřetelnosti, v němž je ideově zakotven racionální řád vesmíru, přírody i dějin, tím vymezuje místo i subjektu, jemuž principiálně propůjčuje možnost se aktivně a odpovědně podílet na věcech veřejných a směřovat společnost k humanitě. Její nejvěrohodnější a nejosvědčenější formu Masaryk nachází v demokracii.

Autor: Jan Svoboda, ISBN 978-80-7007-484-8, FÚ AV ČR 2017.

Ukázka z knihy: zde  

 

George Berkeley je znám především svým idealismem a popřením možnosti hmotné substance. Neméně významné je však jeho chápání mysli člověka jako bytostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. James Hill předkládá čtenářům originální pohled na Berkeleyho filosofii ducha. Dokládá, proč je tradiční empiristická interpretace Berkeleyho filosofie neudržitelná, v jakém smyslu bylo jeho pojetí mysli a intelektuálních pojmů ve své době průkopnické a v čem zůstává aktuální ještě i dnes. Hillova kniha interpretuje celý rozsah Berkeleyho díla, včetně jeho teorie vidění a Berkeleyho málo známého pozdního spisu Siris.

Autor: James Hill, přeložil Lukáš Kollert, ISBN 978-80-7007-464-0, FÚ AV ČR 2016.

Ukázka z knihy: zde

 

Rozsáhlé filozofické pojednání se pokouší o syntézu Hayekova kulturního evolucionismu s nemetafyzickým smithovsko-hegelovským pojetím.

Autor: Ján Pavlík, Professional Publishing, ISBN 80-86419-57-6, 1. vydání 2004 

Ukázka z knihy: zde

 

 

Zahraniční nakladatelství 

 

First English paperback of this text originally published in German in 1966, and first made available in English in 1978. The translated version includes Voegelin's Reason: the Classic Experience, as well as a new first chapter written by Voegelin especially for this translation. Anamnesis pulls together those materials that focus most sharply upon the development of Voegelin's philosophy of consciousness. One of the most influential and profound philosophers of our time, Voegelin has had an ermous impact on contemporary intellectual life where he was formerly Salvatori Distinguished Scholar of the Hoover Institution at Stanford University. 

Author: Eric Voegelin, University of Missouri Press,1990

 

Author analyzes the development of Voegelin’s thought regarding the origins of Christianity in the person of Jesus, the development of the church in the works of Paul, and the relationship between an immanent institutional order symbolizing the divine presence and the struggle for social and political order. Focusing on the tension between a spiritual phenomenon based on Pauline faith and the institutionalization of that experience in the church, Herndon offers one of the first examinations of the relationship of the History of Political Ideas to Voegelin’s larger body of work.

Author: Jeffrey C. Herndon, University of Missouri Press, 2007.

 

 

In A Government of Laws, which includes a new preface, Ellis Sandoz re-evaluates the traditional understanding of the philosophic and intellectual background of the American founding. Through an exhaustive assessment of Renaissance, medieval, and ancient political philosophy, he shows that the founding fathers were consciously and explicitly seeking to create a political order that would meet the demands of human nature and society. This rigorous and searching analysis of the sources of political and constitutional theory generates an original and provocative approach to American thought and experience.

Author: Ellis Sandoz, University of Missouri Press, 2001

 

 

This volume explores the role of some of the most prominent twentieth-century philosophers and political thinkers as teachers. It examines how these teachers conveyed truth to their students against the ideological influences found in the university and society. Philosophers from Edmund Husserl and Hannah Arendt to political thinkers like Eric Voegelin and Leo Strauss, and their students such as Ellis Sandoz, Stanley Rosen, and Harvey Mansfield, are in this volume as teachers who analyze, denounce, and attempt to transcend ideology for a more authentic way of thinking. What the reader will discover is that teaching is not merely a matter of holding concepts together, but a way of existing or living in the world. The thinkers in this volume represent this form of teaching as the philosophical search for truth in a world deformed by ideology.

Authors: John von Heyking, Lee Trepanier, Lexington Books,2014

 

Eine Freundschaft, die ein Leben ausgehalten hat Briefwechsel 1938 - 1959 (Gebundene Ausgabe). Alfred Schütz und Eric Voegelin sind herausragende Klassiker der Sozialwissenschaften, deren Werke durch Gesamtausgaben vollständig dokumentiert werden. Denn beide Klassiker formulierten ihre Werke seit ihrer Wiener Studienzeit in den 1920er Jahren im Dialog. Diese Briefe zeugen von der Zeit des Exils wie sie auch das tastende Entstehen jener Theorien der Lebenswelt und der Gnosis dokumentieren, die man heute mit den Namen Schütz und Voegelin verbindet. Nicht zuletzt zeugen sie von einer Freundschaft, die ein Leben ausgehalten hat. Der vorliegende Band ist die erste vollständige, auf neuester Textkritik und Editionstechnik basierende und durch Kommentare erschlossene Ausgabe der Korrespondenz dieser Klassiker. 

Authors: Alfred Schütz, Eric Voegelin, Gerhard Wagner (Herausgeber); Gilbert Weiss (Herausgeber), Uvk Verlags GmbH (2004).

 

This textbook accomplishes this task. It is organized in such a way that instructors have the freedom to select outside source material and present lectures that are relevant to the needs of a specific class while, at the same time, provide a coherent and consistent approach to that topic. Because of its flexibility, the instructor can start with any chapter, or any entries within a chapter, and then proceed as best he or she thinks. The textbook merely provides a theoretical framework for students to understand political science, with the instructor providing the primary content of the course. Thus, the textbook can be used in multiple ways by the instructor.

Autor: Lee Trepanier, Kendall Hunt Publishing; 2015

 

This collection of essays endeavors to generate a dialogue between Eric Voegelin and other prominent twentieth-century thinkers and explore some of the more perplexing issues in contemporary political theory. Each essay rests on the underlying question: is it possible or desirable to construct or discover political foundations without resorting to metaphysical or essentialist constructs? The introduction focuses on the two nineteenth-century thinkers, Nietzsche and Husserl, who have framed the debate about modernity and postmodernity; thereafter, the book examines Voegelin's ideas as compared to those of other twentieth-century thinkers.Discussed within the volume are Levinas and the precedence of ethics, Ricoeur's theory of narrative representation, Deleuze and the philosophy of immanence, Voegelin's relationship to a speech- dimension theory of human behavior, and Patocka's theory of pre- metaphysical transcendence in Socrates. What will impress scholars most about this collection is the provocative dialogue created between Voegelin and other major thinkers of postmodernism that addresses the issue of establishing foundations without foundationalism.

Autors: Edited & Intro by Peter A. Petrakis & Cecil L. Eubanks, University of Missouri Press, 2004

Extract from a new book​: here

 

This important new work is a major analysis of the foundation of Eric Voegelin's political science. Barry Cooper maintains that the writings Voegelin undertook in the 1940s provide the groundwork for the brilliant book that is one of his best known, The New Science of Politics. At the time of that book's publication, however, few were aware of the enormous knowledge and accomplished scholarship that lay behind its illuminating, although sometimes baffling, formulations. By focusing on several of the key chapters in Voegelin's eight- volume History of Political Ideas, especially the studies of Bodin, Vico, and Schelling, Cooper shows how those studies provide the basis for Voegelin's thought. Investigating Voegelin's study of Oriental influences on Western political "ideas," especially Mongol constitutional law, and his study of Toynbee, Cooper seeks to demonstrate the vast range of materials Voegelin used. Cooper contends that, as with other great thinkers, political crisis, specifically the world war of 1939-1945, stimulated Voegelin's intellectual and spiritual achievement. He provides an analysis of Voegelin's immediate concern with the course of World War II, his ability to understand those dramatic events in a large context, and his ability to provide an insightful account of the causes, the significance, and the consequences of the spiritual and political disorder that was evident all around him.In Eric Voegelin and the Foundations of Modern Political Science,Cooper makes the connection between Voegelin's political writings of the 1940s and the meditative interpretations that began to appear with the publication of Anamnesis and with the later volumes of Order and History much more intelligible than does any existing discussion of Voegelin. Scholars in intellectual history and political science will benefit enormously from this valuable new addition to Voegelin studies.

Autor: Barry F. Cooper, University of Missouri Press,1999

 

Political philosophers Leo Strauss and Eric Voegelin share an abiding interest in the Judeo-Christian tradition. In Disturbing Revelation, the first book to focus on their treatment of the Bible, John Ranieri explores how they draw on its texts in their philosophies and shows what these considerations say about whether the combination of religion and politics leads to violence or can prevent it. In addressing fundamental questions of reason and revelation, Ranieri focuses not on Strauss’s treatment of Judaism or Voegelin’s of Christianity, but rather on the place of the Bible in their thought. He first examines the differences between their methodological approaches and attitudes toward the Bible and biblical criticism—rather than their attitudes toward religion or questions of faith—and then explores in depth their interpretations of the biblical message and its contribution to the modern world. Ranieri shows how both men recognized that biblical texts must be seriously engaged in order for us to understand our contemporary situation—but that their appreciation of the Bible is marked by deep ambivalence concerning its vision of life and its influence on the political sphere. He brings their thought into conversation with that of René Girard, whose writings on violence and religion shed light on the problems that arise when biblical insights take root in a culture, and also offers fresh insight into Strauss’s elusive writings, such as his indebtedness to Nietzsche. Disturbing Revelation reveals how Strauss and Voegelin viewed the applicability of biblical texts to what they considered the crisis of modernity without belaboring questions of their own personal faith. It is a clearly written exposition that reflects a rich understanding of the work of these thinkers and is as provocative as it is informative, not only for students of the two men but also for anyone interested in the relationship between philosophy and religious belief.

Autor: John J. Ranieri, University of Missouri Press, 2009

 

First published in 1968, Science, Politics and Gnosticism comprises two essays by Eric Voegelin (1901–85), arguably one of the most provocative and influential political philosophers of the last century. In these essays, Voegelin contends that certain modern movements, including positivism, Hegelianism, Marxism, and the "God is dead" school, are variants of the gnostic tradition he identified in his classic work The New Science of Politics. Voegelin attempts to resolve the intellectual confusion that has resulted from the dominance of gnostic thought by clarifying the distinction between political gnosticism and the philosophy of politics. Including an introduction by the noted Voegelin scholar Ellis Sandoz, this book’s brief exposition of key Voegelinian concepts makes it especially valuable for those seeking a deeper understanding of the fundamental thrust of Voegelin’s thought.

Autors: Eric Voegelin, by Ellis Sandoz, Regenery Publishing,1997

 

Cosmopolitanism in the Age of Globalization examines this philosophy from numerous perspectives to offer a comprehensive evaluation of its theory and practice. Bringing together the works of political scientists, philosophers, historians, and economists, the work applies an interdisciplinary approach to the study of cosmopolitanism that illuminates its long and varied history. This diverse framework provides a thoughtful analysis of the claims of cosmopolitanism and introduces many overlooked theorists and ideas. This volume is a timely addition to sociopolitical theory, exploring the philosophical consequences of cosmopolitanism in today's global interactions.

 

Autors: Lee Trepanier and Khalil M. Habib, The University Press of Kentucky, 2011

Related Video Shorts: here

Extract from a book: here

 

Staaten und Ordnungen: Die politische und Staatstheorie. Eric Voegelin zählt zu den prominentesten Vertretern einer neoklassischen politischen Philosophie im 20. Jahrhundert. Wesentliche Grundlagen seiner politischen Theorie entwickelt Voegelin in der Auseinandersetzung mit der staatstheoretischen Debatte der 1920er- und 1930er-Jahre und im Versuch der Grundlegung einer „Staatslehre als Geisteswissenschaft“. Im weiteren Verlauf seiner theoretischen Arbeit erscheint ihm der Begriff des Staates als politiktheoretische Fundamentalkategorie aber zunehmend fragwürdig. Im Sinne der Leitfrage der Reihe Staatsverständnisse, was sich den Ideen von Staatsdenkern für ein zeitgemäßes Verständnis des Staates entnehmen lässt, erweist sich Voegelins Beitrag als das zunächst staatstheoretisch inspirierte Projekt einer Dekonstruktion des Staatsbegriffs und der Entfaltung ihrer theoretischen Konsequenzen – von der Herausarbeitung der im Staatsbegriff enthaltenen, aber verschleierten Verhältnisbestimmung zwischen Politik und Religion bis hin zum Entwurf einer politischen Theorie als „Ordnungswissenschaft“.

Von Hans-Jörg Sigwart (Herausgeber). Mit Beiträgen vonBarry Cooper, Daiane Eccel, Jürgen Gebhardt, Bruno Godefroy, Michael Henkel, Manfred Henningsen, Oliver Lembcke, Matthias Riedl, Tilo Schabert, Christian Schwaabe, Hans-Jörg Sigwart, Klaus Vondung.

Nomos Verlagsgesellschaft mbh & Co. KG, Auflage: 1 (3. Januar 2017)

 

Die »geistige Krise« der westlichen Moderne bildet den Mittelpunkt, um den das Denken Voegelins kreiste. Die Rekonstruktion der Prozesse, die in diese Krise führten und die Bestimmung ihrer geistigen Wurzeln bilden das eine große Thema seines Werkes, die Suche nach Wegen aus dieser Krise und der Entwurf einer Philosophie der Ordnung das andere. 1938, noch in Wien, hatte Voegelin in der Studie die Politischen Religionen eine erste Deutung dieser Krise vorgelegt. Ein Jahrzehnt später, inzwischen noch immer in der Emigration, folgte im Schlussteil seiner History of Political Ideas, eine zweite, weitaus präzisere Diagnose. Unter dem Titel »Die Krise« verfolgte sie jene intellektuellen und politischen Strömungen seit der Aufklärung, die zur Zerstörung der geistigen Grundlagen der westlichen Zivilisation führten und schließlich in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts ihren blutigen Höhepunkt fanden.

Autors: Peter J. Opitz (Hg.), Eric Voegelin, Wilhelm Fink Verlag, 2007

 

A fascinating collection of studies, The Politics of Truth and Other Untimely Essays explores the historical and theoretical underpinnings of personal liberty and free government and provides a trenchant analysis of the crisis of civic consciousness endangering both of them today. The book addresses a range of issues in contemporary political philosophy and constitutional theory. These are seen to be all the more urgent in importance because of the surging aspirations for liberty in the wake of the collapse of the Soviet empire and the post-Cold War anomaly of crisis, malaise, and disarray in free government itself in America and in other bastions of modern democracy.

Autors: Ellis Sandoz, University of Missouri (March 1, 1999)

Extract from a book: here 

 

Eric Voegelin and the Continental Tradition: Explorations in Modern Political Thought evaluates this political philosopher—one of the most original and influential thinkers of our time—by examining his relationship to the modern continental tradition in philosophy, from Kant to Derrida. In a compelling introduction, editors Lee Trepanier and Steven F. McGuire present a review of the trajectories of Voegelin’s thought and outline what often is portrayed as his derisive critique of modernity. Soon, however, they begin to unravel the similarities between Voegelin’s thought and the work of other thinkers in the continental tradition. The subsequent chapters explore these possible connections by examining Voegelin’s intellectual relationship to individual thinkers, including Hegel, Schelling, Kierkegaard, Heidegger, and Gadamer.

by Lee Trepanier  (Editor), Steven F. Mcguire (Editor), Publisher: University of Missouri; First edition (February 14, 2011)

 

Eric Voegelin Today: Voegelin’s Political Thought in the 21st Century (Political Theory for Today). This book analyzes Eric Voegelin’s scholarly works from the 1950s and early 1960s and examines the ways in which these works are relevant to the twenty-first century political environment. The collection of essays evaluated in this book cover a wide array of topics that were of great curiosity sixty years ago and still relevant in today’s society. The authors in this volume demonstrate that Voegelin’s erudition on topics such as revolutionary change, ideological fervor, industrialization, globalism, and the place for reason and how it may be cultivated in complex times remains as meaningful today as it was then.

by Scott Robinson (Editor, Contributor), Lee Trepanier  (Editor, Contributor), David Whitney (Editor, Contributor), David D. Corey (Contributor), Nathan W. Harter (Contributor), Grant Havers (Contributor), Christopher S. Morrissey (Contributor), Scott Philip Segrest (Contributor). 

Publisher: Lexington Books (July 25, 2019) Reviews: here

 

Eric Voegelin’s Asian Political Thought (Political Theory for Today). The rise of Asia in global affairs has forced western thinkers to rethink their assumptions, theories, and conclusions about the region. Eric Voegelin’s Asian Political Thought brings together a mixture of established and rising scholars from both Asia and the West to reflect upon the political philosopher’s thought about China, Japan, Korea, Central Asia, and India. From Voegelin’s writings, readers will not only understand how Voegelin’s approach can illuminate the fundamental principles and issues about Asia but also what are the challenges and possibilities that Asia offers in the twentieth-first century. For those who want to move past the superficial commentary and clichés about Asia, Eric Voegelin’s Asian Political Thought is the book for you.

by Lee Trepanier  (Author, Contributor), Jarosław Marek Duraj (Contributor), Caylan Ford (Contributor), John von Heyking (Contributor), Timothy Hoye (Contributor), Jin Jin (Contributor), Jin Li (Contributor), Li Ma (Contributor), Todd Myers (Contributor), Stephen Noakes (Contributor), Brendan Purcell (Contributor), Jonathan Ratcliffe (Contributor). Publisher: Lexington Books (June 15, 2020)

 

Selection of foreign literature Voegelin View Book Reviews

University of Missoury Press

LEXINGTON BOOKS

Wilhelm Fink Verlag