Badatelské projekty

 

Badatelské projekty jsou zaměřeny na odborný výzkum témat, které mají svoji oporu v minulosti a jsou pro naší současnost klíčové či alespoň inspirativní. Předpokládá se spolupráce s tuzemskými i zahraničními vysokými školami, akademickými ústavy i soukromými badateli, kteří sdílejí podobné hodnoty. Projekty budou prezentovány na internetových stránkách Voegelin Principles i na stránkách zahraničních partnerů Voegelin Society a postupně doplňovány o další studie, archivní dokumenty, přednášky, fotografie i rozhovory. Některé výstupy budou dále sestaveny pro tištěný výstup a předloženy vhodným tuzemským či zahraničním nakladatelům. 

 

1. Ukončené projekty

Alternativní hnutí, subkultury a jejich revoluční tendence  

Trvání: 2002-2006

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU Brno), PhDr. Miroslav Scheinost (IKSP), doc. Mgr. Milan Tuček, CSc. (SÚ AV ČR), PhDr. Ondřej Slačálek (FF UK), Roman Laube a Slavomír Tesárek (squateři).

Spolupracují instituce: Masarykova univerzita Brno (MU Brno), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (FF UK), Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha (IKSP), Sociologický ústav AV ČR (SÚ AV ČR), Československá anarchistická federace (ČSAF), Federace anarchistických skupin (FAS), Ministerstvo vnitra a Policie ČR.  

Výstupy v médiích a publikace: publikace Squaty a jejich revoluční tendence (Triton, 2006): ISBN: 80-7254-859-X.

Popis: Studie se věnuje anarchistickému hnutí a squattingu a je vůbec první rozsáhlejší publikací k tématu. Obsazování prázdných domů (squatting) se odpradávna odehrává všude na světě, ale ve své specifické podobě, včetně nové formy protestu, se dostalo do Čech až po roce 1989. Bývá spojováno s řadou problémů jak pro samotné squattery, tak pro městská zastupitelstva, policii i soudy. Studie nabízí pohled na domácí, českou scénu, okrajově srovnává další subkultury a squaty v okolních státech. Přesah do politologie je tu logický - squatting je spojován s anarchismem a extremismem, společným znakem je vymezení vůči univerzalitě vlastnického práva, na němž je založen kapitalismus. Vypovídá cosi o stavu naší demokracie, o síle a soudržnosti porevolučních subkultur, o zavedených levicových schématech, o vzdoru a ideálu té části mládeže, která se chce vymezit vůči společnosti. Autenticitu textu dodávají rozhovory s anarchisty a bohatý obrazový materiál, dokumentující zlatý věk českého squattingu.

Veřejná politika a média v polistopadové éře konzumu    

Trvání: 2007-2011

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc, MSc.(CESES UK), prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (UK FSV), PhDr. Ing. Jiří Olšovký, Ph.D. (FÚ AV ČR)  

Spolupracují instituce: Fakulta sociálních studií Univerzity Karlovy a Centrum pro sociální a ekonomické strategie (UK FSV a CESES UK FSV), Filosofický ústav Akademie věd ČR (FÚ AV ČR).

Výstupy v médiích a publikace: Pražské sociálně vědní studie, Veřejná politika a prognostika PPF – 039: ISSN 1801-5999 (zde), publikace Politika média v konzumní společnosti (Grada, 2011), ISBN: 978-80-247-3667-9.

Popis: Studie si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou. Měla by být souhrnem toho, co v současné době sociální vědy řeší a jaké konceptuální rámce k tomu uplatňují. Veřejná politika a média se v tomto případě pojí s normativně-ontologickými principy, jež jsou pojímány jako součást praktické filozofie. Hlásí se k odkazu Erica Voegelina, sleduje různé výklady pojmu veřejný zájem, občanská společnost, percepce demokratického a právního státu a dostává se k úskalím teorie modernizace v posttotalitních zemích a k proměnám jazyka v globalizovaném světě takzvaných nových médií, čímž posiluje Voegelinovu teorii o nutnosti zotavení sociálních věd z destrukce pozitivistické éry.

Česká státní správa a její řízení po roce 1989

Trvání: 2011-2014

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (VŠE), Ing. Edvard Outrata (ČSÚ), doc. JUDr. Petr Pithart (PF UK)     

Spolupracují instituce: Vysoká škola ekonomická Praha (VŠE), Český statistický ústav Praha (ČSÚ), Právnická fakulta UK Praha (PF UK), Senát ČR

Výstupy v médiích a publikace: publikace Destrukce české státní správy (Vyšehrad, 2014), ISBN: 978-80-7429-222-4.

Popis: Studie sleduje vývoj české státní správy a její řízení po roce 1989 a dále formou rozhovoru s bývalým předsedou Českého statistického úřadu a poté senátorem a v předlistopadové době také ředitelem informatického úseku kanadské statistiky Edvardem Outratou popisuje její zpolitizování, korupci či neprůhlednost v zacházení se státními zakázkami. Řeší nejenom otázky státní správy, ale hledá i možné cesty k její profesionalizaci. Jedním z hlavních předpokladů úspěšné moderní demokracie a právního státu je totiž profesionalita a nezávislost státní správy, nezávislé a výkonné úřednictvo, což bude pro Českou republiku zřejmě ještě dlouhou dobu problém. 

2. Probíhající projekty

Překlady z děl Erica Voegelina

Trvání: 2015-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: PhDr. Ing. Jiří Olšovký, Ph.D. (FÚ AV ČR), Mgr. Igor Paulíček, Ph.D. (MU Brno), Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D. (FÚ AV ČR, archiv Jana Patočky)

Spolupracují instituce: Ludwig-Maximilians-Universität München, Eric-Voegelin-Archiv, Die Eric-Voegelin-Gesellschaft, Louisiana State University, Voegelin Society, portál VoegelinView.  

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Na základě dohody se zahraničními partnery a akademickými spolky, kteří se zabývají dílem Erica Voegelina, překládáme doporučené přednášky a statě, pořádáme kolokvia a semináře.     

Fenomén totalitarismus (H. Arendtová, R. Aron, L. Strauss​F. A. Hayek, M. Oakeshott​ a další)

Trvání: 2016-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti:  prof. Ilja Šrubař (Institut für Soziologie, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg), prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., doc. PhDr. Ján Pavlík (VŠE Praha)

Spolupracují instituce: Filosofická fakulta UK Praha (FF UK), Sociologický ústav AV ČR (SÚ AV ČR), Vysoká škola ekonomická Praha (VŠE).

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Průběžně připomínáme i díla přátel Erica Voegelina (hlavně F. A. Hayek, L. Strauss) a díla autorů, kteří se uvažováním o permanentní hrozbě totalitarismu blíží Voegelinovým úvahám. Vybíráme samozřejmě i ty badatele, kteří s Voegelinem polemizují (např. Alfred Schütz, Max Weber, Martin Heidegger a další).     

Patočka a Masaryk zdánlivě nesouznějící: k jejich výročí úmrtí, v následujícím roce pak ke 100. výročí založení Československé republiky 

Trvání: 2017, 2018

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: PhDr. Ing. Jiří Olšovký, Ph.D. (FÚ AV ČR), PhDr. Ing. Jan Svoboda, Ph.D. (FÚ AV ČR), Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D. (FÚ AV ČR, archiv Jana Patočky)  

Spolupracují instituce: Filosofický ústav Akademie věd ČR (FÚ AV ČR), Filosofická fakulta UK Praha (FF UK), Masarykův ústav AV ČR Praha (MÚ AV ČR)

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Rok 2017 přináší 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka (září) a 40. let od úmrtí Jana Patočky (březen). Připomínáme je v jejich vlastních textech či v textech současných badatelů. V roce 2018 připomínáme 100. výročí založení Československé republiky. 

3. Připravované projekty

Gnosticismus a jeho odraz v současném myšlení

Trvání: 2018-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr. h. c. , doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr., 

Spolupracují instituce: Filosofický ústav Akademie věd České republiky,  FF UK Ústav filosofie a religionistiky, 

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis:  Mluvíme-li v projektu o gnosi kriticky, máme přitom na mysli gnosi jako dějinný jev, jako hnutí, samozřejmě nikoli gnosi jako proces poznání. Odvážíme-li se charakterizovat gnosi jako nebezpečí, je to právě proto, že v gnosi jako hnutí poznáváme prvky sebeklamu, tedy poznání nepravého, iluzorního (Petr Pokorný - Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků, str. 190-222, Vyšehrad, Praha 1998).

Antipozitivisté v české literatuře a filosofii (F. X. Šalda, V. Hoppe, E. Rádl, K. Vorovka, F. Pelikán a další)

Trvání: 2018-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti:    

Spolupracují instituce: Památník národního písemnictví, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Sledujeme protipozitivistické tendence dobové české filozofie, která zdůrazňuje intuitivní základ poznání, vytýká vědě fragmentárnost a schematismus; výklad ontologického řádu očekává proto od metafyziky, jež vyvěrá z tvůrčích hlubin lidské osobnosti; příklad přímého poznání vidí ve filosofické meditaci a umělecké tvorbě, cestu k pravdě v citu a tvořivé obrazotvornosti; filozofie má být podle této teorie i přípravou k náboženství a pochopením humanitních a demokratických předpokladů života.

Max Weber a Eric Voegelin: od nehodnotící sociální a politické vědy k praktické politice a novému výkladu společenské smlouvy v době digitální  

Trvání: 2018-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti:  prof. Miloš Havelka, CSc.   

Spolupracují instituce: 

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: