Nadační program pro rok 2016

Správní rada Nadace Český literární fond seznamuje na svých internetových stránkách s Nadačním programem pro rok 2016, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF. Nadace ČLF upřednostňuje podporu takových nekomerčních tvůrčích činností a projektů, kterým se nedostává dostatečné podpory, ale jejichž kvalita a dosah za to nepochybně stojí. Jak napovídá název Nadace, základ představuje literární tvorba v četných podobách. Nadační program tak zahrnuje podporu děl původní české i překladové literatury, vědecké i odborné literatury, ale i úzce souvisejících oborů jako je dramatická tvorba a publicistika i začínající výkonní umělci.

Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 7 000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 42 000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové. Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia. Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací, jako je vydání knižních titulů či jiné projekty jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních skupin vyjádřené body hodnocení a celková výše uvolněných prostředků pro tuto formu podpory.

Literatura

Granty

  • na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu

 

Stipendia

  • na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu

 

Dramatická tvorba

Granty

  • na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu
  • pro absolventy uměleckých škol  bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety - výkonné umělce)

 

Stipendia

  • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu
  • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu.

 

Publicistika

Granty

  • na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů

 

Stipendia 

  • na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu

 

Věda

Granty

  • podpora vydávání závažných vědeckých časopisů

 

Stipendia

  • cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

 

Vlastní program Nadace v roce 2016

Ceny Nadace ČLF za rok 2015 / květen - červen 2016:

Cena Nadace ČLF za významné literární dílo roku 2015 / květen 2016
Novinářská cena K. H. Borovského a Novinářská křepelka / červen 2016

Ceny J. Hlávky (společně s Nadáním J., M. a Z. Hlávkových) – červen 2016

ceny udělované za knižní práce roku 2015 ve čtyřech vědních oborech:
- společenské vědy
- vědy o neživé přírodě
- vědy o živé přírodě
- vědy lékařské

Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let).

Stipendia na teatrologické studie budou uděleny pouze na knižní práce, netýkají se tedy studií v odborných časopisech.

Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky.

Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3.

Oblasti zájmu Nadace ČLF: 
a/ původní a překladová literatura
b/ dramatická oblast
c/ publicistika
d/ vědecká a odborná literatura

Zdroj: www.nclf.cz

Share