Katolická akademická služba pro cizince

Německá Katolická akademická služba pro cizince (Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst, KAAD), založená roku 1958, poskytuje různé druhy stipendií umožňujících studijní nebo badatelské pobyty uchazečů z různých částí světa. Nabídka se týká křesťanských studentů minimálně po 6. semestru studia a mladých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, ve vědeckých ústavech, v archivech, na klinikách apod.

Pro zájemce z České republiky je použitelný program pro země východní Evropy (Osteuropaprogramm). Délka stipendia se může pohybovat (v závislosti na tom, o jaký typ stipendia jde od 2 do 36 měsíců.

Tyto stipendijní pobyty jsou určeny především pro katolíky (laiky, nikoli kněze), v omezené míře případně i pro příslušníky jiných křesťanských církví. Lze jich využít pro jakýkoli obor (zpravidla s výjimkou teologie). Podmínkou přijetí je velmi dobrá znalost němčiny, případně připravenost se na tuto jazykovou úroveň propracovat.

V rámci programu „Osteuropa“ se poskytují následující stipendia:

1. Stipendia pro postgraduanty a mladé vědce

a) Stipendia pro doktorandy a účastníky habilitačního řízení („Habilitanden/innen“), kteří chtějí v Německu provádět část výzkumných prací směřujících k vypracování disertační práce (minimálně po dobu 4 měsíců) a pak dokončit studium nebo habilitační řízení ve vlasti.

b) Stipendia pro doktorandy přijaté na německou vysokou školu, kde mají doktoranturu dokončit. Tato stipendia mohou být udělena až na dobu 3 let, poskytují se však pouze ve výjimečných případech, kdy lze zdůvodnit, že doktoranturu v dané oblasti nelze absolvovat ve vlasti.

c) Stipendia pro mladé badatele pro dokončení zpracování vědeckých projektů bez souvislosti s doktoranturou.

d) Stipendia určená pro absolvování minimálně dvouletého nástavbového nebo prohlubujícího studijního programu („Aufbau-, Ergänzungs-, Zusatz- bzw. Vertiefungsstudiengänge“) navazujícího na dokončené alespoň 4leté vysokoškolské studium, s formálním ukončením v Německu („deutscher Abschluss“) - tato stipendia se poskytují maximálně na 2 roky.

e) Stipendia určení pro další vzdělávání lékařů, kteří již získali odbornou průpravu a praxi ve vlasti („Weiterbildung“, nikoli „Facharztausbildung“).

f) Umělecká stipendia pro absolventy uměleckých vysokých škol.

2. Stipendia pro vysokoškolské učitele („ausgewiesene Wissenschaftler – Professoren, Dozenten, Lehrstuhlinhaber/innen“), kteří jsou pozváni ke kratším (maximálně 6měsíčním) badatelským pobytům v Německu, zejména v souvislosti s projekty vědecké spolupráce mezi příslušnými vysokými školami.

3. Stipendia pro studenty, kteří dokončili 3. ročník alespoň čtyřletého vysokoškolského studia (zpravidla na 1 semestr), jejichž studijní pobyt má být určen zejména ke shromažďování materiálů
pro magisterskou nebo jinou diplomovou práci.

Bývalým stipendistům KAAD (zejména pokud jsou to vědci) mohou být v omezeném rozsahu poskytována dvou- až čtyřměsíční stipendia v rámci „nového pozvání“, a to zpravidla nejdříve 2 roky po ukončení předchozího pobytu.

V přírodovědných, lékařských a uměleckých oborech mohou získat stipendium pouze postgraduanti.

Výše stipendia se v závislosti na typu pobytu pohybuje v rozmezí od 750 do 2000 eur měsíčně. Kromě toho zahrnuje stipendium ve všech případech také úhradu cestovních nákladů tam i zpět a uhrazení zdravotního pojištění v Německu.

Žádost je nutno zaslat v originále do centrály KAAD v Bonnu a v kopii na níže uvedenou adresu českého partnerského grémia KAAD.

Uzávěrka přijímání žádostí v KAAD je dvakrát ročně, a to vždy 30. června a 15. ledna. Stipendijní výbor rozhoduje dvakrát ročně, pokaždé na konci března a září, a žadatelé budou o poskytnutí stipendia neprodleně informováni.

Žádost je možné podat pouze na příslušném formuláři, který si zájemci vyžádají na níže uvedené adrese KAAD.

Kromě vyplněného formuláře musí žádost obsahovat:

- pracovní plán (badatelský projekt, studijní záměr apod.)
- 2 doporučující dopisy od profesorů nebo docentů ze země uchazeče
- příslib přijetí (zvací dopis) německého vysokoškolského učitele nebo německé instituce
- doporučení kněze z farnosti žadatele
- písemný doklad o dostatečné znalosti německého jazyka

Kontakt a bližší informace:
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. – Osteuropaprogramm
Hausdorffstr. 151
D-53129 Bonn
Deutschland

České partnerské grémium KAAD
při České křesťanské akademii
Vyšehradská 128
128 00  Praha 2

Zdroj: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

Share