Česko-německé kulturní jaro 2017

Kulturní výměna mezi Čechy a Němci má bohatou a oboustranně inspirativní tradici a hraje významnou roli při vytváření a prohlubování přátelských vztahů mezi občany obou zemí. Počátkem roku 2017 si připomeneme 20. výročí přijetí Česko-německá deklarace z 21. ledna 1997, jež umožnila vznik Česko-německého fondu budoucnosti a vytvořila tak podmínky pro dlouhodobou podporu česko-německé kulturní výměny.

Jako příspěvek k oslavě tohoto výročí vypisuje Česko-německý fond budoucnosti mimořádnou tematickou projektovou výzvu. Činí tak rovněž u příležitosti Česko-německého kulturního jara 2017, jehož priority (kulturní a umělecké projekty s důrazem na inovativnost, rozmanitost a mládež) vítá. Tuto výzvu vyhlašuje fond nad rámec své projektové podpory ve snaze dát impuls k dalšímu rozšíření bohatství kulturní výměny a ke vzniku nových, mimořádně přínosných česko-německých počinů. Výzva zahrnuje dva programy, jejichž společným jmenovatelem je to, co bylo projektům realizovaným díky podpoře fondu vždy nejvlastnější: rozmanitost témat i forem spolupráce, která vyplývá z potřeb a zájmů občanské společnosti.

Program 1: Sezóna česko-německé kulturní rozmanitosti

Maximální výše podpory: až 70 % celkových nákladů projektu

Termín pro podání žádosti: do 30. září 2016

Termín vyhlášení výsledků: do 31. prosince 2016

Uznatelné projektové období: leden až červenec 2017

Realizace projektových aktivit: duben až červen 2017

Charakteristika podporovaných projektů:

Česko-německé projekty usilující o podporu v rámci tohoto programu se musí vyznačovat alespoň jednou z následujících charakteristik:

 • multižánrový charakter, například kombinace hudby, slova, obrazu apod.,
 • mezioborový přesah, například mezi sférou umění, vědy a vzdělávání,
 • zanechání výrazného otisku v daném místě nebo regionu, obohacení jeho kulturního života a prohloubení přátelských vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice,
 • zprostředkování autentického dialogu mezi umělci, popřípadě dalšími účastníky projektu a veřejností,
 • nebo jiné inovativní postupy či prvky obsahové a formální rozmanitosti, které budou představovat významné obohacení kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi.

Při hodnocení bude přihlíženo rovněž k ukazatelům, jako je:

 • počet koncertů, výstav a jiných uměleckých vystoupení a prezentací,
 • počet pozvaných umělců z druhé země a rovnováha mezi počtem českých a německých účastníků,
 • předpokládaná návštěvnost aktivit v rámci projektu.

 

Program 2: Sezóna česko-německých kulturních start-upů

Maximální výše podpory: až 70 % celkových nákladů projektu

Termíny pro podání žádost: do 30. září 2016 a do 30. června 2017 

Termíny vyhlášení výsledků: do 31. prosince 2016 a do 30. září 2017

Charakteristika podporovaných projektů:

 1. Nová partnerství a nové umělecké iniciativy:
 • nově navázaná partnerství českých a německých organizací
 • první spolupráce s významnými reprezentanty české a německé kulturní scény, kteří zatím neměli možnost představit se publiku v sousední zemi
 1. Již existující projekty, obohacené o nové projektové formáty:
 • použití kreativních a netradičních postupů nebo moderních technologií, které je v souladu s projektovými cíli a přispívá k posílení významu projektu z hlediska česko-německé spolupráce.

 

Základní podmínky podpory pro oba programy:

 • Kromě výše uvedených parametrů musí projekty splňovat základní podmínky pro poskytnutí podpory z Česko-německého fondu budoucnosti, jako je nekomerční zaměření, aktivní a vyvážené česko-německé projektové partnerství a realistický rozpočet. Vítané jsou rovněž tematické zaměření na česko-německé vztahy a konání projektu jak v České republice, tak v Německu. Státní, příspěvkové a z veřejných rozpočtů financované instituce mohou být podpořeny pouze v případě, že jejich projektové aktivity nelze financovat z vlastních zdrojů. Multilaterální akce mohou být podpořeny pouze za předpokladu, že česko-německá spolupráce je významnou a z hlediska veřejnosti zřetelnou součástí jejich programu. Náklady na české umělce v České republice a na německé umělce v Německu je možné hradit pouze v případě oboustranně vyvážených společných aktivit v rámci projektu.
 • Při hodnocení všech projektů bude brán zřetel na předložený plán informování veřejnosti. Projekty by se měly vyznačovat jasnou a konkrétní strategií komunikace s veřejností a médii a cílenou snahou poukazovat na roli Česko-německého fondu budoucnosti při realizaci projektových cílů.
 • Projektová výzva je časově omezena a je chápána jako výběrová: v rámci vyčleněných finančních prostředků budou podpořeny předložené projekty, které v nejvyšší míře splní podmínky výzvy. Projekty, které nebudou podpořeny v rámci této výzvy, mohou být podpořeny dle podmínek obvyklé projektové podpory poskytované Fondem budoucnosti.

 

Specifické podmínky podpory pro Program 2 Sezóna kulturních start-upů:

Kromě nákladů bezprostředně souvisejících s realizací konkrétních projektových aktivit mohou být v rámci Programu 2 částečně podpořeny také organizační náklady neziskových organizací, související s rozvojem partnerství. Podmínkou poskytnutí příspěvku na tento typ nákladů je předložení obsahového a finančního plánu institucionálního rozvoje partnerství na období nejméně jednoho roku, jenž bude zahrnovat rovněž plán udržitelnosti projektu po vyčerpání poskytnutého příspěvku. Fond si vyhrazuje právo určit, zda a do jaké míry podpoří náklady tohoto typu. Tento typ podpory se týká pouze „Sezóny kulturních start-upů“ a nevztahuje se na jiné projektové oblasti Fondu budoucnosti.

Zdroj a více informací: www.fondbudoucnosti.cz

Share