AKTION Česká republika - Rakousko

Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu

 

1. Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů

 V Rakousku:  

a) veřejné univerzity
bodborné vysoké školy 
c) pedagogické vysoké školy

V České republiceveřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
 

2. Oprávnění předkladatelé návrhů projektů

Návrhy projektů mohou předkládat pouze zaměstnanci vzdělávacích institucí uvedených pod bodem 1.

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku.
 

 3. Podporované aktivity

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

 1. projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
 2. společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
 3. společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
 4. přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
 5. výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
 6. finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
 7. letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
 8. letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
 9. akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských 
  a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost.

 

4. Nepodporované aktivity: 

 1. účast jednotlivých vědců na mezinárodních nebo národních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních a podobných akcích;
 2. náklady na manuskript publikací (sepsání, korektury a překlad);
 3. pořizování přístrojů;
 4. aktivity, pro které chybí příslušným institucím nutná infrastruktura (přístroje, personál, místnosti apod.);
 5. exkurze studentů, příp. vysokoškolských pedagogů do partnerské země, aniž by jejich podstatnou náplní byly společné výzkumné či pedagogické aktivity s partnerskou institucí.
   

5. Formální pokyny pro sestavení návrhu projektu:

Zvláštní ustanovení:

5.1 Převzaty budou jen takové typy nákladů, které slouží ku prospěchu obou partnerů projektu.

5.2 Víceleté projekty mohou být vzhledem k omezeným prostředkům programu AKTION podporovány jen ve zvlášť zdůvodněných případech. Podpora bude schválena nejdříve na jeden rok trvání projektu. Prodloužení je možné maximálně 2 x a to jen na základě předložení aktualizovaného návrhu projektu včetně podrobné zprávy o dosavadní realizaci projektu a vyúčtování.

5.3 Žádosti o podporu na cestovní a pobytové náklady v souvislosti s výzkumnými projekty, které mají těžiště v přírodních a technických vědách, se podávají přednostně u programu Vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem.

5.4 Spotřební materiál musí být v zásadě poskytnut spolupracujícími institucemi. V případě žádosti u programu AKTION je třeba finanční požadavky na spotřební materiál vždy podrobně zdůvodnit.

5.5 Náklady na mzdy se s výjimkou stipendií a odměn za výuku nehradí.

5.6 Cestovní a pobytové náklady musí být úsporně kalkulovány.

5.7 Při exkurzích je vyžadována minimálně 30 % spoluúčast studentů na nákladech na dopravu.
 

Návrh projektu:

Formulář „Návrh projektu se vyplňuje elektronicky v korektní němčině nebo angličtině. Název projektu (max. 120 znaků) a stručný popis projektu na str. 2 (max. 750 znaků) je třeba vyplnit také česky.

K němu patří příloha „Specifikace nákladů“, ve které budou uvedeny požadované náklady rozdělené na jednotlivé kalendářní roky. Celkové požadované částky jednotlivých typů nákladů budou v příloze dále specifikovány, např. cestovní a pobytové náklady udáním jmen zúčastněných osob, cílů jednotlivých cest, počtu pobytových dní a jednotkových sazeb.

Jednotlivé nákladové položky se nárokují v měně té země, ve které náklady vznikají, např. cestovné českých účastníků projektů při cestách do Rakouska a zpět se požaduje v korunách, pobytové náklady českých účastníků v Rakousku v eurech. Při vyčíslení požadovaných nákladů se vychází z platných sazeb a směrnic (viz bod 9. těchto Pokynů).

Pokud bude pro položky publikační náklady nebo ostatní náklady žádáno více jak 1 500 € nebo 45 000 Kč, musí být k návrhu projektu přiloženy tři cenové nabídky.

U požadovaných nákladů na honoráře je třeba uvést jméno, titul a domácí instituci přednášejícího a témata/názvy přednášek.

Podepsáním společného návrhu projektu (podpis a razítko) oběma partnery se potvrzuje, že projekt bude uskutečňován společně, potřebné místnosti včetně vybavení budou pro realizaci projektu k dispozici a bude zajištěna péče o účastníky projektu.
 

Přílohy k návrhu projektu (pouze německy nebo anglicky):

 1. Návrh plánované spolupráce (max. 3 stránky) ve všeobecně srozumitelné formě. Je třeba popsat odbornou problematiku a stanovené vědecké cíle, plánovaný pracovní program a očekávané výsledky projektu spolupráce. Dále je třeba uvést význam plánované spolupráce, synergické efekty ve výuce a výzkumu, eventuálně stávající či budoucí účast v programech EU a jiné mezinárodní perspektivy, rovněž stávající nebo očekávané výhledy na uplatnění výsledků v praxi. 
  Pokud je v rámci projektu žádáno také o stipendia pro studenty, je třeba přiložit k návrhu projektu výzkumný záměr každého studenta s jeho vlastnoručním podpisem.
 2. Podrobná specifikace požadovaných nákladů jako doplněk k finančnímu plánu.
 3. Prováděcí plán (aktivit jednotlivých účastníků, časový plán včetně zodpovědností, program jednání, workshopu resp. exkurze apod.).
 4. Akademický životopis včetně přehledu publikací (za poslední tři roky) předkladatele projektu a jeho partnera z druhé země (tyto dokumenty budou zveřejněny v databázi projektů na webových stránkách programu).
 5. V případě žádosti o prodloužení projektu (ve smyslu bodu 5.2) na stejné téma se předkládá aktualizovaný návrh projektu na stejném formuláři včetně Zprávy o realizaci předcházejícího projektu a (předběžnévyúčtování schválených částek v obou měnách.

 

6. Pokyny pro podávání návrhů projektů 

Jednatelství programu AKTION poskytuje konzultace při přípravě návrhů projektů. 

 1. Jeden společný návrh projektu se podává v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze takto:
  a) návrh projektu v originále poštou (jednostránkový výtisk, prosíme nesešívat);
  b) zároveň elektronické zaslání návrhu projektu s přílohami č. 1. - 3. v jednom PDF dokumentu na adresu: aktion@dzs.cz
  c) akademické životopisy a přehledy publikací - příloha č. 4. pouze elektronicky jako samostatný PDF dokument na: aktion@dzs.cz;
 2. V návrhu projektu musí být srozumitelnám způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro plánované aktivity a jejich využití.
 3. Neúplné či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.

Podpora aktivit v rámci projektů spolupráce se zpětnou platností není možná.
Realizace projektů může být započata nejdříve 2 měsíce po termínu pro podání návrhů projektů (po termínu 15. 9. výjimečně za jeden měsíc).

Místo podání návrhů projektů:  DZS – AKTION ČR – Rakousko
                                                           Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Termíny pro podávání návrhů projektů:  15. dubna, 15. září a 30. listopadu
                                                          

7.    Usnesení o financování projektů

Návrhy projektů jsou posuzovány řídícím grémiem programu AKTION Česká republika – Rakousko a to nejpozději osm týdnů po termínu pro podání návrhů projektů.

 

8.    Realizace a ukončení projektů spolupráce:

8.1 Předkladatelé projektů budou během čtyř týdnů po posouzení návrhů projektů písemně vyrozuměni o jeho schválení nebo zamítnutí jednatelstvím programu AKTION. 

8.2 Zároveň s tímto vyrozuměním zasílá jednatelství programu AKTION Závazné prohlášeníVerpflichtungserklärung, které je určeno pouzerakouskému partnerovi. V případě srozumění s podmínkami posouzení zasílá rakouský partner projektu nascenované podepsané Závazné prohlášení na adresu: aktion@dzs.cz (podmínka pro převedení schválených prostředků). 

8.3 Schválená euro částka bude v případě rakouských veřejných univerzit poskytována v regionálních kancelářích OeAD-GmbH (adresa bude uvedena ve vyrozumění). V případě odborných a pedagogických vysokých škol bude zaslána záloha ve výši dvou třetin schválené částky z OeAD-GmbH na č. účtu udané řešitelem projektu na závazném prohlášení. Zbývající částka bude převedena po dodání předpisům odpovídajícího vyúčtování celého projektu. Jednoměsíční stipendia v rámci projektů budou vyplacena v Rakousku přímo jednotlivým stipendistům v regionálních kancelářích OeAD-GmbH (částka poskytnuta předkladateli bude o to menší). 

8.4 Schválená korunová částka bude řešiteli projektu převedena formou účelové dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na účet příslušné VŠ (částka schválená pro následující kalendářní rok bude převedena na jaře t.r. na základě zaslání odpovídajícího vyúčtování roku předcházejícího, dodaného do 20.1. t.r.). Pokud bude předkladatel potřebovat část finančních prostředků před tímto termínem, požádá na základě písemného posouzení projektu ekonomické oddělení fakulty o zálohování. 

8.5 Pokud byly v rámci projektu schváleny pro účastníky z ČR jednoměsíční pobyty, je třeba ještě vyplnit formulář „Stipendien-Datenblatt“ a minimálně měsíc před začátkem pobytu jej zaslat na příslušnou regionální kancelář OeAD-GmbH. 

8.6 Použití přiznaných finančních prostředků se řídí zákony a předpisy platnými v té které zemi, dále sazbami a směrnicemi uvedenými v těchto pokynech pod bodem 9. Schválené korunové částky je možné využít pouze do konce každého kalendářního roku. Pokud to není možné, informujte, prosím, neprodleně pražské jednatelství, aby mohl být domluven další postup. 

8.7 Jestliže projekt, příp. jeho část nemůže být realizován/na, je třeba tuto skutečnost včetně udání důvodů neprodleně sdělit jednatelství AKTION. 

8.8 Pokud jsou schváleny prostředky na vydání publikace jako výstup z projektu, bude v ní uvedeno logo programu AKTION (elektronická verze viz webové stránky: www.dzs.cz ) a dodatek: Financováno z prostředků programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání. 
Jeden výtisk prosíme zaslat spolu se závěrečnou zprávou. 

8.9 Během jednoho měsíce po ukončení projektu spolupráce zašlou partneři projektu jednatelství programu AKTION společnou závěrečnou zprávu v němčině nebo angličtině (max. třístránkový text s podpisem elektronicky). Ve zprávě mají být uvedeny uskutečněné aktivity, dosažené výsledky a zhodnocen průběh spolupráce. V příloze se připojují jména všech účastníků projektu z ČR a Rakouska s rozdělením na studenty a vědce a případné publikací. Dle možností prosíme o dodání fotografií v elektronické podobě. 

8.10 Pro vyúčtování schválené dotace v eurech platí tyto směrnice:
http://www.dzs.cz/de/aktion-osterreich-tschechische-republik/abrechnungsrichtlinien/ 

a)        Vyúčtování dotace v eurech v případě veřejných univerzit: Během jednoho měsíce po ukončení projektu vyúčtuje rakouský řešitel projektuschválené Euro-částky u příslušné regionální kanceláře OeAD-GmbH. K vyúčtování je třeba přiložit všechny originální doklady (na vyžádání se po označení zasílají originály dokladů zpět). Regionální kancelář poté zasílá kopii výplatní listiny Jednatelství programu AKTION. Originály účetních dokladů zůstávají u OeAD-GmbH.

b)        Vyúčtování dotace v eurech v případě odborných a pedagogických vysokých škol:  Vyúčtování včetně originálních dokladů se zasílá Jednatelství programu AKTION (na vyžádání se po označení zasílají originály dokladů zpět). Případné změny při čerpání schválené dotace je třeba stručně zdůvodnit. Teprve na základě dodání řádného vyúčtování se poskytuje poslední třetina schválené dotace. Nevyčerpaná částka se uvede ve vyúčtování (také termín převodu) a převede zpět na konto OeAD-GmbH (Erste Bank, BLZ 20111, č.ú. 01220160, IBAN: AT47 2011 1000 0122 0160, SWIFT: GIBAATWWXXX, lautend auf OeAD-GmbH). Při vracení nevyčerpané dotace je třeba vždy uvádět číslo projektu. 

8.11 Na české straně zašle řešitel projektu během jednoho měsíce po ukončení projektu přehled o využití schválené korunové dotace (jména, instituce, termíny pobytů a cest, jednotkové sazby apod.) včetně příslušného přehledu výdajů z ekonomického oddělení s nascenovaným podpisem zodpovědného pracovníka EO na adresu: aktion@dzs.cz , pokud již byla dotace z MŠMT poskytnuta. Případné změny při čerpání schválené dotace je třeba stručně zdůvodnit. Originály účtů zůstávají na ekonomickém oddělení příslušné fakulty a na vyžádání jsou předloženy jednatelství AKTION ke kontrole. Nevyčerpaná částka bude uvedena ve vyúčtování a vrácena prostřednictvím ekonomického oddělení rektorátu na MŠMT dle jeho pokynů.
 

9. Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků

 A. Podpora požadovaná v eurech
     (tabulka I. ve formuláři - Přehled nákladů)

 Pobytové náklady účastníků projektů z České republiky v Rakousku:

 • krátkodobé pobyty (max. 10 dnů) pro vědecké pracovníky (zaměstnance) - 90 EUR/den (paušální částka pro veškeré pobytové náklady);
 • jednoměsíční pobyty: - pro diplomanty, disertanty - stipendium 940 EUR/měsíc, pro vědecké pracovníky (zaměstnance) - stipendium 1.040 EUR/měsíc (při kratším pobytu je tato částka dělitelná);
 • pro účastníky exkurzí, seminářů apod. v Rakousku platí pro studenty sazba 45 EUR/den; 
  v odůvodněných případech mohou být pobytové náklady poskytnuty také rakouským studujícím při pobytech v Rakousku.

Cestovné rakouských účastníků projektů při cestách do České republiky, cestovné českých i rakouských účastníků na rakouském území:

Jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy. 
V odůvodněných případech bude poskytnuta finanční náhrada za použití osobního vozidla. Tato výjimka musí být v návrhu projektu uvedena a zdůvodněna a vyžaduje zvláštní schválení řídícím grémiem.

Honorář za výuku:

Při přednáškách hostujících vyučujících z Rakouska může být požádáno o honorář v max. výši EUR 50/přednáškovou hodinu (max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt), pokud jsou tyto přednášky nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity. V rámci letních jazykových škol tzv. Sommerkollegs, může být při autorských čteních pro volné profese a osoby samostatně výdělečně činné požadován honorář až do výše 200,-- €, pro ostatní přednášející hosty max. 150,- € za přednášku.
 

B. Podpora požadovaná v korunách
    (tabulka II. ve formuláři – Přehled nákladů)

Ubytování pro účastníky projektů z Rakouska v České republice (včetně diplomantů a disertantů)se hradí ve skutečné výši (dle faktury), maximálně však do výše 1 500,- Kč/osobu a noc, u studentů se hradí nižší náklady, max. 700,- Kč/osobu a noc. Toto pravidlo platí i pro účastníky projektů z České republiky při projektem podmíněných pracovních cestách na českém území.

Stravné pro účastníky projektů z Rakouska v České republice:

 • Pro vědecké pracovníky (zaměstnance) činí sazba max. 500,- Kč na osobu a den, pro studenty se poskytují přiměřeně nižší náklady, max. 300,- Kčna osobu a den. Při projektem podmíněných pracovních cestách účastníků projektu z České republiky po ČR se vychází z platných aktuálních sazeb dle zákona 262/2006.
 • Při pobytech v délce jednoho měsíce činí stipendium pro VŠ učitele 27 000 Kč, pro postgraduální studenty 9 500 Kč a pregraduální studenty 9 000 Kč (pro delší pobyty je třeba se ucházet o individuální stipendium).

Cestovné účastníků projektů z České republiky při cestách do Rakouska, cestovné českých i rakouských účastníků na českém území:

Jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy. 
V odůvodněných případech bude poskytnuta finanční náhrada za použití osobního vozidla. Tato výjimka musí být v návrhu projektu uvedena a zdůvodněna a vyžaduje zvláštní schválení řídícím grémiem.

Cestovní zdravotní pojištění program AKTION nehradí.

Odměna za výuku:

Při přednáškách hostujících vysokoškolských pedagogů z České republiky může být požádáno o honorář v max. výši 1 000,- Kč/přednáškovou hodinu (včetně zákonných odvodů), max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt, pokud jsou tyto přednášky nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity.

Zdroj: www.dzs.cz

 

Share