Program EU Kreativní Evropa a jeho výzvy v roce 2021

Výzva podpoří projekty, jejichž cílem je zprostředkovat mobilitu začínajících evropských umělců a jejich děl po Evropě i mimo ni a zviditelnit je. Jejím cílem je rovněž zvýšit přístup ke kulturním akcím a aktivitám a účast na nich, jakož i prohloubit zapojení a rozvoj publika. Projekty mají rovněž přispět k realizaci priorit politiky Evropské unie v oblasti kultury. V tomto ohledu může oběh umělců a děl přispět ke vzniku nových a/nebo udržitelnějších kulturních míst.

V rámci výzvy budou podpořeny platformy, které lze definovat jako showcaseové platformy složené z koordinačního subjektu a členských organizací, mající společnou komplexní uměleckou strategii (obsah, značka). Platforma musí zahrnovat minimálně dvanáct organizací z dvanácti zemí účastnících se Kreativní Evropy a každoročně podpořit minimálně padesát začínajících umělců.

Výše grantu: max. 2,1 mil. eur

Délka projektů: max. 36 měsíců

Témata a priority

V návaznosti na výše uvedený cíl by návrhy měly zahrnovat následující témata a priority:

  • podpora začínajících umělců a kulturních profesionálů a vytváření adekvátních reakcí na potřeby a výzvy na podporu internacionalizace jejich kariéry (např. nové modely tvorby, prezentace, exportní strategie, distribuce, mobilita a výměna),
  • podpora spravedlivého, inkluzivního a rozmanitého prostředí pro začínající umělce, zejména s ohledem na účinné způsoby řešení rozdílů mezi muži a ženami a boje proti diskriminaci; z tohoto hlediska bude podpora rovných příležitostí, lepších pracovních podmínek a spravedlivého odměňování strategickým prvkem podpořených projektů,
  • přispívat ke zvyšování environmentální udržitelnosti a povědomí o tomto tématu prostřednictvím aktivit, přispívajících k Evropskému zelenému údělu (European Green Deal).

Všechny návrhy by měly předložit analýzu potřeb a odůvodněnou strategii, jak budou výše uvedená témata a priority řešeny.

Termín uzávěrky je 29. září 2021 v 17 hod. Vyhlášení výsledků se očekává v únoru 2022. 

Zdroj: https://www.kreativnievropa.cz/ 

Rubrika: 
Share