Badatelské projekty

 

Badatelské projekty jsou zaměřeny na odborný výzkum témat, které mají svoji oporu v minulosti a jsou pro naší současnost klíčové či alespoň inspirativní. Předpokládá se spolupráce s tuzemskými i zahraničními vysokými školami, akademickými ústavy i soukromými badateli, kteří sdílejí podobné hodnoty. Projekty budou prezentovány na internetových stránkách Voegelin Principles i na stránkách zahraničních partnerů Voegelin Society a postupně doplňovány o další studie, archivní dokumenty, přednášky, fotografie i rozhovory. Některé výstupy budou dále sestaveny pro tištěný výstup a předloženy vhodným tuzemským či zahraničním nakladatelům. 

 

1. Ukončené projekty

Alternativní hnutí, subkultury a jejich revoluční tendence  

Trvání: 2002-2006

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU Brno), PhDr. Miroslav Scheinost (IKSP), doc. Mgr. Milan Tuček, CSc. (SÚ AV ČR), PhDr. Ondřej Slačálek (FF UK), Roman Laube a Slavomír Tesárek (squateři).

Spolupracují instituce: Masarykova univerzita Brno (MU Brno), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (FF UK), Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha (IKSP), Sociologický ústav AV ČR (SÚ AV ČR), Československá anarchistická federace (ČSAF), Federace anarchistických skupin (FAS), Ministerstvo vnitra a Policie ČR.  

Výstupy v médiích a publikace: publikace Squaty a jejich revoluční tendence (Triton, 2006): ISBN: 80-7254-859-X.

Popis: Studie se věnuje anarchistickému hnutí a squattingu a je vůbec první rozsáhlejší publikací k tématu. Obsazování prázdných domů (squatting) se odpradávna odehrává všude na světě, ale ve své specifické podobě, včetně nové formy protestu, se dostalo do Čech až po roce 1989. Bývá spojováno s řadou problémů jak pro samotné squattery, tak pro městská zastupitelstva, policii i soudy. Studie nabízí pohled na domácí, českou scénu, okrajově srovnává další subkultury a squaty v okolních státech. Přesah do politologie je tu logický - squatting je spojován s anarchismem a extremismem, společným znakem je vymezení vůči univerzalitě vlastnického práva, na němž je založen kapitalismus. Vypovídá cosi o stavu naší demokracie, o síle a soudržnosti porevolučních subkultur, o zavedených levicových schématech, o vzdoru a ideálu té části mládeže, která se chce vymezit vůči společnosti. Autenticitu textu dodávají rozhovory s anarchisty a bohatý obrazový materiál, dokumentující zlatý věk českého squattingu.

Veřejná politika a média v polistopadové éře konzumu    

Trvání: 2007-2011

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc, MSc.(CESES UK), prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (UK FSV), PhDr. Ing. Jiří Olšovký, Ph.D. (FÚ AV ČR)  

Spolupracují instituce: Fakulta sociálních studií Univerzity Karlovy a Centrum pro sociální a ekonomické strategie (UK FSV a CESES UK FSV), Filosofický ústav Akademie věd ČR (FÚ AV ČR).

Výstupy v médiích a publikace: Pražské sociálně vědní studie, Veřejná politika a prognostika PPF – 039: ISSN 1801-5999 (zde), publikace Politika média v konzumní společnosti (Grada, 2011), ISBN: 978-80-247-3667-9.

Popis: Studie si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou. Měla by být souhrnem toho, co v současné době sociální vědy řeší a jaké konceptuální rámce k tomu uplatňují. Veřejná politika a média se v tomto případě pojí s normativně-ontologickými principy, jež jsou pojímány jako součást praktické filozofie. Hlásí se k odkazu Erica Voegelina, sleduje různé výklady pojmu veřejný zájem, občanská společnost, percepce demokratického a právního státu a dostává se k úskalím teorie modernizace v posttotalitních zemích a k proměnám jazyka v globalizovaném světě takzvaných nových médií, čímž posiluje Voegelinovu teorii o nutnosti zotavení sociálních věd z destrukce pozitivistické éry.

Česká státní správa a její řízení po roce 1989

Trvání: 2011-2014

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (VŠE), Ing. Edvard Outrata (ČSÚ), doc. JUDr. Petr Pithart (PF UK)     

Spolupracují instituce: Vysoká škola ekonomická Praha (VŠE), Český statistický ústav Praha (ČSÚ), Právnická fakulta UK Praha (PF UK), Senát ČR

Výstupy v médiích a publikace: publikace Destrukce české státní správy (Vyšehrad, 2014), ISBN: 978-80-7429-222-4.

Popis: Studie sleduje vývoj české státní správy a její řízení po roce 1989 a dále formou rozhovoru s bývalým předsedou Českého statistického úřadu a poté senátorem a v předlistopadové době také ředitelem informatického úseku kanadské statistiky Edvardem Outratou popisuje její zpolitizování, korupci či neprůhlednost v zacházení se státními zakázkami. Řeší nejenom otázky státní správy, ale hledá i možné cesty k její profesionalizaci. Jedním z hlavních předpokladů úspěšné moderní demokracie a právního státu je totiž profesionalita a nezávislost státní správy, nezávislé a výkonné úřednictvo, což bude pro Českou republiku zřejmě ještě dlouhou dobu problém. 

2. Probíhající projekty

Překlady z děl Erica Voegelina

Trvání: 2015-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: PhDr. Ing. Jiří Olšovký, Ph.D. (FÚ AV ČR), Mgr. Igor Paulíček, Ph.D. (MU Brno), Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D. (FÚ AV ČR, archiv Jana Patočky)

Spolupracují instituce: Ludwig-Maximilians-Universität München, Eric-Voegelin-Archiv, Die Eric-Voegelin-Gesellschaft, Louisiana State University, Voegelin Society, portál VoegelinView.  

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Na základě dohody se zahraničními partnery a akademickými spolky, kteří se zabývají dílem Erica Voegelina, překládáme doporučené přednášky a statě, pořádáme kolokvia a semináře.     

Fenomén totalitarismus (H. Arendtová, R. Aron, L. Strauss​F. A. Hayek, M. Oakeshott​ a další)

Trvání: 2016-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti:  prof. Ilja Šrubař (Institut für Soziologie, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg), prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., doc. PhDr. Ján Pavlík (VŠE Praha)

Spolupracují instituce: Filosofická fakulta UK Praha (FF UK), Sociologický ústav AV ČR (SÚ AV ČR), Vysoká škola ekonomická Praha (VŠE).

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Průběžně připomínáme i díla přátel Erica Voegelina (hlavně F. A. Hayek, L. Strauss) a díla autorů, kteří se uvažováním o permanentní hrozbě totalitarismu blíží Voegelinovým úvahám. Vybíráme samozřejmě i ty badatele, kteří s Voegelinem polemizují (např. Alfred Schütz, Max Weber, Martin Heidegger a další).     

Patočka a Masaryk zdánlivě nesouznějící: k jejich výročí úmrtí, v následujícím roce pak ke 100. výročí založení Československé republiky 

Trvání: 2017, 2018

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: PhDr. Ing. Jiří Olšovký, Ph.D. (FÚ AV ČR), PhDr. Ing. Jan Svoboda, Ph.D. (FÚ AV ČR), Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D. (FÚ AV ČR, archiv Jana Patočky), Martin Soldát (IPPKID).    

Spolupracují instituce: Filosofický ústav Akademie věd ČR (FÚ AV ČR), Filosofická fakulta UK Praha (FF UK), Masarykův ústav AV ČR Praha (MÚ AV ČR), Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví (IPPKID) 

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Rok 2017 přináší 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka (září) a 40. let od úmrtí Jana Patočky (březen). Připomínáme je v jejich vlastních textech či v textech současných badatelů. V roce 2018 připomínáme 100. výročí založení Československé republiky. 

3. Připravované projekty

Gnosticismus a jeho odraz v současném myšlení

Trvání: 2018-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti: Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr. h. c. , doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr., 

Spolupracují instituce: Filosofický ústav Akademie věd České republiky,  FF UK Ústav filosofie a religionistiky, 

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis:  Mluvíme-li v projektu o gnosi kriticky, máme přitom na mysli gnosi jako dějinný jev, jako hnutí, samozřejmě nikoli gnosi jako proces poznání. Odvážíme-li se charakterizovat gnosi jako nebezpečí, je to právě proto, že v gnosi jako hnutí poznáváme prvky sebeklamu, tedy poznání nepravého, iluzorního (Petr Pokorný - Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků, str. 190-222, Vyšehrad, Praha 1998).

Antipozitivisté v české literatuře a filosofii (F. X. Šalda, V. Hoppe, E. Rádl, K. Vorovka, F. Pelikán a další)

Trvání: 2018-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti:    

Spolupracují instituce: Památník národního písemnictví, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: Sledujeme protipozitivistické tendence dobové české filozofie, která zdůrazňuje intuitivní základ poznání, vytýká vědě fragmentárnost a schematismus; výklad ontologického řádu očekává proto od metafyziky, jež vyvěrá z tvůrčích hlubin lidské osobnosti; příklad přímého poznání vidí ve filosofické meditaci a umělecké tvorbě, cestu k pravdě v citu a tvořivé obrazotvornosti; filozofie má být podle této teorie i přípravou k náboženství a pochopením humanitních a demokratických předpokladů života.

Max Weber a Eric Voegelin: od nehodnotící sociální a politické vědy k praktické politice a novému výkladu společenské smlouvy v době digitální  

Trvání: 2018-

Hlavní řešitel a koordinátor projektu: Vlastimil Růžička

Odborní garanti a recenzenti:  prof. Miloš Havelka, CSc.   

Spolupracují instituce: 

Výstupy v médiích a publikace: portál Voegelin Principles

Popis: